INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍKOV

Vážený návštevník, Vaše osobné údaje si vážime a preto pri ich spracúvaní postupujeme v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej tiež len ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.

1.

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa,

resp. Spoločného prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, ktorý zodpovedá za spracúvanie Vašich osobných je:

Filip Glatz

Sídlo: Slov. Nár. Povstania 1227/25, 058 01 Poprad – Veľká

IČO: 48284513

Zápis v ZRSR: Okresný úrad Poprad, Číslo živnostenského registra: 740-31298

Štatutárny orgán: Filip Glatz

Tel. kontakt: 0911225975

e-mail kontakt: info@roletka.sk

web sídlo: www.roletka.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Zodpovedná osoba: nie je určená

Identifikačné údaje spoločného prevádzkovateľa:

· Meta Platforms Ireland Limited, so sídlom Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (ďalej len „Meta“) (facebook, instagram). Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

· Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk ,

(ďalej len „Spoločný prevádzkovateľ“)

II.

Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov

Komunikácia s potenciálnym zákazníkom

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účel vybavenia komunikácie – telefonickej, e-mailovej, listinnej – s Vami ako potenciálnym zákazníkom. Spracúvaním osobných údajov sledujeme náš oprávnený záujem, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, adresa

Doba uchovávania:

6 mesiacov po skončení komunikácie

Objednávka

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na účel vybavenia Vašej objednávky – telefonickej, e-mailovej, listinnej. Vaše osobné údaje potrebujeme pre vybavenie Vašej objednávky, teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ste Vy ako zákazník (dotknutá osoba), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako zákazníka) – predzmluvný vzťah

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, miesto realizácie zákazky

Doba uchovávania:

10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu, resp. 1 rok v prípade nezrealizovanej objednávky

Zmluva (kúpna zmluva, zmluva o dielo)

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na účel plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje potrebujeme pre spracovanie a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako zákazník (dotknutá osoba) – zmluvný vzťah

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, miesto realizácie zákazky

Doba uchovávania:

10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu

Komunikácia so zákazníkom

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na účel vybavenia komunikácie – telefonickej, e-mailovej, listinnej – s Vami ako zákazníkom. Spracúvanie osobných údajov je potrebné na účel plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako zákazník (dotknutá osoba) – zmluvný vzťah

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, adresa

Doba uchovávania:

3 roky po ukončení platnosti zmluvy

Faktúry, dodacie listy

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR na účel vystavenia dokladov – zálohovej faktúry, faktúry, dodacieho listu. Vaše osobné údaje potrebujeme pre spracovanie uvedených dokladov, teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie povinností v zmysle osobitného zákona (o.i. zákon o účtovníctve) – zákonná povinnosť Prevádzkovateľa

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, predmet zmluvy, cena, miesto realizácie zákazky

Doba uchovávania:

10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu

Reklamačné konanie

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na účel plnenia záväzkov zo zmluvy, teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ste Vy ako zákazník (dotknutá osoba) – zmluvný vzťah

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, predmet zmluvy, cena, číslo bankového účtu, miesto realizácie zákazky

Doba uchovávania:

3 roky po ukončení reklamačného konania

Účtovníctvo

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR na účel spracovania a vedenia účtovnej agendy teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z osobitných zákonov (o.i. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov) – zákonná povinnosť Prevádzkovateľa

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, predmet zmluvy, cena, číslo bankového účtu, miesto realizácie zákazky

Doba uchovávania:

10 rokov

Daňová agenda

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR na účel spracovania a vedenia účtovnej agendy teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z osobitných zákonov (o.i. zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov) – zákonná povinnosť Prevádzkovateľa

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, predmet zmluvy, cena, číslo bankového účtu, miesto realizácie zákazky

Doba uchovávania:

10 rokov

Uplatnenie práv dotknutých osôb

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR na účel spracovania a vedenia agendy týkajúcej sa uplatnenia práv dotknutých osôb, teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z osobitných zákonov (o.i. GDPR, zákon o ochrane osobných údajov) – zákonná povinnosť Prevádzkovateľa

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, predmet zmluvy, predmet podania

Doba uchovávania:

10 rokov

Web stránka, cookies

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účel prevádzkovania webovej stránky. Spracúvaním osobných údajov Vás ako návštevníka web stránky, sledujeme náš oprávnený záujem, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov

Kategória osobných údajov:

Cookies, IP adresa

Doba uchovávania:

1 rok

Web stránka – referencie

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR na účel prezentovania zrealizovanej zákazky na webovej stránke. Osobné údaje Vás ako zákazníka v podobe fotografie zrealizovanej zákazky na našej web stránke, sú spracúvané na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli

Kategória osobných údajov:

fotografia zrealizovanej zákazky

Doba uchovávania:

1 rok, resp. do odvolania súhlasu

Facebook

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účel spravovania konta na sociálnej sieti Facebook. Spracúvaním osobných údajov Vás ako návštevníka našej stránky / účtu na sociálnej sieti, sledujeme náš oprávnený záujem, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, názov Fb účtu, fotografia, videozáznam

Doba uchovávania:

1 rok

Facebook – referencie

Účel a právny základ:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR na účel prezentovania zrealizovanej zákazky na našej stránke v rámci sociálnej siete Facebook. Osobné údaje Vás ako zákazníka v podobe fotografie zrealizovanej zákazky na sociálnej sieti Facebook, sú spracúvané na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli

Kategória osobných údajov:

fotografia alebo videozáznam zrealizovanej zákazky

Doba uchovávania:

1 rok, resp. do odvolania súhlasu

III. Spoloční prevádzkovatelia, sprostredkovatelia a príjemcovia

1. Vaše osobné údaje spracúvame v pozícii spoločného prevádzkovateľa s prevádzkovateľom/mi:

1. Google Ireland Limited, ID: 368047, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland, Informácie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk ,

2. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a Instagram. Informácie o ochrane osobných údajov: https://business.facebook.com/privacy/explanation .

2. Sprostredkovateľmi sú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na základe osobitného zmluvného vzťahu spracúvajú Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby prevádzkovateľa. Našimi sprostredkovateľmi sú najmä:

1. externí spolupracovníci v oblasti spracovania účtovnej a daňovej evidencie,

2. externí spolupracovníci v oblasti IT, webhostingu, správy sociálnych sietí,

3. subdodávatelia tovarov a služieb pri realizácii zákazky,

4. externí spolupracovníci v oblasti ochrany osobných údajov, registratúry a archívnictva.

3. Je našou povinnosťou spolupracovať len s tými sprostredkovateľmi, ktorí poskytujú dostatočné záruky na to, že prijali a prijímajú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona a aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv ako dotknutej osoby. Plnenie tejto povinnosti pravidelne vyhodnocujeme, aby sme mohli uvedené záruky deklarovať.

4. Okrem uvedených sprostredkovateľov prístup k Vašim osobným údajom majú subjekty (príjemcovia), ktoré to oprávňujú osobitné predpisy, napríklad štátne kontrolné orgány, súdy, advokáti a podobne.

IV.

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

V prípade, že sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácii ako Prevádzkovateľ dodržiavame všetky legislatívne opatrenia tak, aby bola zachovaná ochrana Vašich osobných údajov.

V.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Ako Prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov vyhlasujeme, že nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

VI.

Osoby mladšie ako 16 rokov

Ako Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti vyhlasujeme, že nespracúvame osobné údaje dotknutých osôb mladších ako 16 rokov.

VII.

Cookies a IP adresa

Súbory cookies používame predovšetkým za účelom zabezpečenia vysokého komfortu a pozitívnej odozvy pri návšteve našej web stránky.

„Cookies“ je malé množstvo dát (malý dátový súbor), ktoré sa odosielajú do Vášho prehliadača a sú uložené na pevnom disku Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Ak nedeaktivujete alebo nevymažete súbory cookies, vždy, keď budete používať ten istý prehliadač alebo mobilné zariadenie na prístup k webovým stránkam, naše webové servery budú informované o Vašej návšteve stránok a následne budeme mať vedomosti o Vašej návšteve a vzor toho, ako sa správate na našich webových stránkach. Súbory cookies nám umožnia zapamätať si informácie, aby ste ich nemuseli znova používať pri každom použití stránky. Tieto súbory cookies používa väčšina webových stránok.

Cookies sú na web stránkach používané nasledovne:

1. základné cookies: nevyhnutne potrebné na správne fungovanie web stránky,

2. analytické cookies: meranie návštevnosti a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,

3. reklamné cookies: prispôsobenia reklamy na mieru a jej zacielenie, ak ste na to udelili súhlas; v súčasnosti nepoužívame cielené cookies.

Zber cookies na účely uvedené v písm. a) nemožno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko tieto cookies sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zber cookies na účely podľa písm. b) a písm. c) možno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko sú spracované pre účely prispôsobenia a zacielenia reklamy a pre retargeting. Tieto osobné údaje sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, resp. na základe nastavenia Vášho webového prehliadača.

Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre analytické a reklamné účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia („cookies lišta“) na našej web stránke.

Máte právo sa rozhodnúť, či chcete súbory cookies prijať alebo odmietnuť. Ak sa rozhodnete nastaviť prvky webového prehliadača na zamietnutie súborov cookies, môžete stále používať naše webové stránky, aj keď Váš prístup k niektorým funkciám našich webových stránok môže byť obmedzený. Podrobnosti o cookies nájdete na tejto adrese: http://www.allaboutcookies.org/

VIII.

Informácia o právach dotknutej osoby

Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje, dovoľujeme si Vás informovať o Vašich právach, ktoré ako dotknutá osoba máte zaručené platnými právnymi predpismi:

Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto údajom a informáciám o:

· účele spracúvania osobných údajov,

· kategórii spracúvaných osobných údajov,

· identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

· dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

· práve požadovať od nás ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

· práve podať návrh na začatie konania,

· zdroji osobných údajov, ak sme Vaše osobné údaje nezískali priamo od Vás,

· existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch Vám Prevádzkovateľ poskytneme informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov.

Ako Prevádzkovateľ sme povinní poskytnúť Vám žiadané informácie do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Túto lehotu máme právo predĺžiť o ďalších 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Právo namietať

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie namietať (odmietnuť). Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracúvať, len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo odvolať súhlas

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili, napr. prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: info@roletka.sk alebo zaslaním na adresu Slov. Nár. Povstania 1227/25, 058 01 Poprad – Veľká

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na opravu Vašich údajov

Máte právo žiadať opravu svojich nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov. Opravu, doplnenie alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu, ak nás o to požiadate.

Právo na výmaz (právo na zabudnutie)

Za určitých okolností máte právo na výmaz svojich údajov. Ide napríklad o prípady, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Nie vždy môžeme Vašej žiadosti vyhovieť z dôvodu existencie právnej povinnosti podľa osobitného zákona.

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

· osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali,

· namietnete spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,

· osobné údaje sú spracúvané nezákonne,

· dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Ak sme ako Prevádzkovateľ zverejnili osobné údaje a máme povinnosť ich vymazať, vždy zároveň prijímame primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, a informujeme ostatných prevádzkovateľov (resp. sprostredkovateľov), ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje o Vašej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia (resp. sprostredkovatelia) vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V niektorých prípadoch máte právo nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.

Ide napríklad o prípady, kedy:

· ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám ako Prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov,

· spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie spracúvania,

· ako Prevádzkovateľ už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,

· ako dotknutá osoba ste namietali voči spracúvaniu na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenos osobných údajov

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inej tretej strane podľa Vášho výberu. Právo na prenos sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Pokiaľ sa domnievate, že ste priamo dotknutý/-á na svojich právach, máte právo v zmysle ust. § 100 Zákona podať návrh na začatie konania.

Návrh musí obsahovať nasledovné informácie: kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Návrh je potrebné zaslať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

Pred tým, ako sa obrátite na dozorný orgán, môžete samozrejme poslať sťažnosť aj nám, ako Prevádzkovateľovi, prostredníctvom e-mailu: info@roletka.sk alebo adresovaním na adresu Slov. Nár. Povstania 1227/25, 058 01 Poprad – Veľká

Ak sa na nás obrátite s námietkou alebo žiadosťou o uplatnenie niektorého zo svojich práv, s odvolaním sa na GDPR resp. Zákon, informujeme Vás o dôvodoch nášho postupu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti rovnakým spôsobom, akým svoju žiadosť podáte. Z dôvodu zabezpečenia, aby sa Vaše zákonné práva nezneužívali inými osobami a Vaše osobné údaje neboli neoprávnene odovzdané cudzej osobe, Vašej žiadosti vyhovieme iba v prípade, že nemáme pochybnosti o Vašej totožnosti.

Viac informácií nájdete aj na oficiálnej webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob .

V Poprade, dňa 20. 3. 2024

Filip Glatz

Roletka.sk, 2023 © All Rights Reserved